Hovedside

Vår 2020

På grunn av Covid19-epidimien er vår aktivitet sterkt redusert. Men Tone Bergflødt har spilt inn en liten video som du kan se her:

https://tinyurl.com/te2wfw2

21.april får vi besøk av Tone Bergflødt

«Etterdønninger»

Temaet er etterdønningene etter andre verdenskrig, med spesiell vekt på tausheten og skammen som fortsatt omslutter de som valgte «feil» side, og deres etterkommere. Foredraget er basert på boka «Farfars skrin – i skyggen av NS».

——————————————————————————————————————-

Vår første styreleder og grunnlegger Johnny Kløften døde uventet lørdag 15.02, og vår styreleder Ingrid Engen har skrevet et kort minneord om Johnny:

Minneord


Ingen kjenner dagen før sola har gått ned ble et beviselig sitat da vi mottok den triste beskjeden om Johnny Kløftens plutselige død.

Johnny var et mangfoldig skapende menneske, han hadde det både i hode og hendene. Jeg kunne treffe på han med rompa i været uti blomsterbedet, eller  han ledet venner og turister gjennom  ulike kulturlandskaper i kommunen. Uansett hva han gjorde var det med en stor lidenskap til aktiviteten.

Han var ei levende historiebok. Den gang han refererte  Ibsens dr. Stockmann, -sannheten og frihetens fiende blant oss er den kompakte majoritet. Med gjentakelse og trykk på kompakte majoritet så jeg linken til hans engasjement å ønske – og behovet for Internasjonalt Seminar Lofoten. Han ville bidra til opplysning. Å skape arenaer der mennesker kunne komme sammen få et mentalt påfyll – utveksle egne tanker og erfaringer, for så å få en dypere forståelse av livets mange store og små spørsmål.

I fjor overleverte han stafettpinnen til meg.  På Internasjonalt Seminar Lofotens siste seminarkveld med Einar Øverenget uttrykte han en begeistring over så lekende lett Øverengets formidlingsevne var – og til og med uten manus som han sa. Ja, vi hadde heller ingen manus som forutså dette var vår siste akt sammen med Johnny.

På tur hjemover ved siden av sin kjære Kjersti roper jeg etter han, skal du ikke komme tilbake til oss svarer han, jeg ser dere klarer dere godt uten meg.

Nå er vi en mindre.

Våre varmeste tanker går til Kjersti, barna/svigerbarn og barnebarn.

På vegne av Internasjonalt Seminar Lofoten v/Ingrid L. Engen

             Hjertelig velkommen til nytt seminar tirsdag 4.februar kl. 19.00.

                             Sted: Aust-Lofoten videregående skole I Svolvær. 

                 Vår gjest er filosof Einar Øverenget og han skal snakke om: 

                             Frihet og verdighet i en urolig verden

– Hvordan holde fast ved grunnleggende verdier.

Selv sier han om foredragets innhold:

Hva er et godt samfunn? Spørsmålet innleder på mange måter den filosofiske tradisjonen som har sin røtter i den greske antikken. Og filosofen Aristoteles svarer: Det gode samfunn er et sted hvor mennesker kan leve gode liv. Men hva handler det om? Retten til å bedrive selvbestemmelse er helt avgjørende – men du skal samtidig ikke frata andre retten til det samme. Det er ingen invitasjon til egoisme – og dette representerer selve grunnlaget for et demokrati. Men disse tankene møter farlig motstand – og det er krefter som hele tiden ønsker å begrense menneskers rett til å bedrive selvbestemmelse. I dette foredrag skal jeg fokusere på betydningen av å holde fast på noen grunnleggende verdier for å opprettholde et godt samfunn – og også skape bevissthet, med utgangspunkt i filosofen Hannah Arendt – hva det kan føre til om mennesker ikke betrakter seg som selvbestemmende.

Høst 2019

Internasjonalt Seminar Lofoten inviterer til en annerledes                     seminarkveld med playback-forestillingen

Våre fortellinger teller – en samtale med erfaringsdeling og playbackteater.

Fri éntre

Mandag 11.november kl.19.00.

Overalt hvor det finnes mennesker, finnes det fortellinger. Våre fortellinger kan formidle noe om vår historie, vårt liv her-og-nå, eller våre drømmer, redsler, lengsler og forhåpninger for framtiden. Slik uttrykker vi oss, former oss selv i verden, og gir hverandre mulighet til å se verden fra ulike synsvinkler!

Playbackteater er både nyskapende improvisasjonsteater og et virkningsfullt pedagogisk verktøy som fremmer dialog og forståelse. Med scenen som møteplass skaper teatergruppen et lyttende rom, der mennesker med sine ulike stemmer, erfaringer og fortellinger blir hørt og bekreftet. En «spill-leder» fører forestillingen fremover og bidrar til at ulike stemmer blir hørt. Ensemblet, bestående av tre skuespillere og en musiker, står klare til å gi publikums tanker, opplevelser og historier uttrykk på scenen som improvisert teater.

Teater Mosaik’ leder oss denne kvelden gjennom et annerledes seminar i form av en playback-forestilling. Årets tema I Internasjonalt Seminar Lofoten er ”Hvem er demokrati?”. Gjennom våre egne fortellinger vil vi utforske ulike aspekter av hva det vil si å være eller ikke være et demokratisk menneske i dag. Hvordan påvirker enkeltmennesket demokratiet, og hvordan påvirker demokratiet oss? Hvor viktig er det for oss å bli hørt, og hva skjer med oss når vi ikke blir det? Når gjorde jeg min stemme hørt så det virkelig kjentes? 

 

Velkommen til en unik og samskapende kveld der dine fortellinger teller!

____________________________________________________________________

Internasjonalt Seminar Lofoten inviterer til seminar mandag 30.september

Vår gjest er professor Rasmus Gjedssø Bertelsen. Han er statsviter, forsker og underviser i arktisk internasjonal politikk og økonomi ved Norges arktiske universitetet i Tromsø.

Rasmus er dansk, oppvokst i Reykjavik og er personlig og faglig svært opptatt av Nordatlanteren og Arktis. Han er 44 år med en merittliste som skulle tilsi at han har levd dobbelt så lenge. Han har studert og forsket ved mange anerkjente universiteter i tillegg til at han har vært politisk aktiv. I 2014 var han kandidat til Europaparlamentet.

Under er Rasmus sine egne ord om temaet for seminaret:

Demokrati, forutsetningen for globaliseringen – en fordel for alle.

Vi lever i en tid, hvor både vestlige samfund og demokratier undergår store forandringer, og hvor den omkringliggende verden ændrer sig hurtigt og markant. Hvad er sammenhængen mellem vestlige demokratiers indre sundhedstilstand og globalisering og magtforskydning fra Vesten til Asien? Hvordan kan vores demokratier beskytte os og styrke os over for globale ændringer? Hvad kan vi selv gøre som unge og voksne for at styrke vores demokratier i en verden i stor forandring?

Vi oplever i disse år to af de største og højest udviklede vestlige lande, USA og UK, gennemgå dybe samfundsmæssige og demokratiske krise, hvilket er tydeligt med valget af Donald Trump som USA’s præsident og Brexit folkeafstemningen. Amerikanske vælgeres valg af Donald Trump som USA’s præsident har store konsekvenser for det amerikanske samfund og omverdenen. Britiske vælgeres Brexit valg påvirker det britiske samfund og Europa dybt. Donald Trump blev valgt af ca ¼ af amerikanske stemmeberettigede, da valgdeltagelsen kun var omkring 50%, hvilket viser det amerikanske demokratis dårlige tilstand med katastrofale konsekvenser for det amerikanske samfund og verden. Hvorfor er det amerikanske demokrati i så dårlig forfatning? Fordi, ringe valgdeltagelse og skævvredet repræsentation favoriserer det republikanske parti, som har været dygtigt til at vinde magten på delstatsniveau, hvor valglovgivning fastsættes.

37% af stemmeberettigede britiske vælgere stemte for Brexit (52% ud af en valgdeltagelse på 72%). Efterfølgende har det britiske parlamentariske system været ude af stand til at fastlægge en kurs for UK ud af EU. UK har enkeltmandskredse, hvilket betyder en voldsom overrepræsentation af de store partier, Konservative og Labour, og underrepræsentation af mindre partier, som Liberale Demokrater eller UKIP, i Underhuset. Et britisk parlamentsvalg i dag kunne lede til et stort og urepræsentativt konservativt-Brexit Party flertal baseret på omkring ca 40% af stemmerne, hvilket er årsagen til, at oppositionen nægter Boris Johnson et valg.

Nordiske demokratier er i langt bedre form end især det amerikanske og britiske demokrati. Vores valgdeltagelse er langt højere og resultatet repræsentativt. Parlamentarisme og koalitionsregeringer fører til kompromiser af forskellige samfundsinteresser. Nordiske traditioner med folkeoplysning og folkelig deltagelse.

Til slutt har han et ønske for kvelden – en god diskusjon!

Internasjonalt Seminar Lofoten ønsker deg hjertelig velkommen på Aust-Lofoten videregående skole i Svolvær klokka 20.00.-22.00. Fri èntre

 

Kjære venner av Internasjonalt Seminar Lofoten

Verden står ovenfor en av de største utfordringene siden førindustriell tid – klimaendringene. Mer ekstremvær som kraftig nedbør, vind og flom, økt havnivå og havforsuring vil kunne få store konsekvenser i tiden fremover, og vi har allerede begynt å se effektene, ifølge FNs klimapanel. Klimaendringene vil kunne føre til skader på bygninger og annen infrastruktur, dårligere tilgang til mat og vann, konflikter over naturressurser og tap av biologisk mangfold. Hele verden rammes, men fattige land er mest utsatt, blant annet fordi de har mindre ressurser til rådighet. Den største kilden til klimagassutslipp i verden er produksjon og bruk av energi. Ifølge klimapanelet er det teknologisk og fysisk mulig å nå målene i Paris – avtalen, men det vil kreve en stor global omstilling. Hvis den globale oppvarmingen skal begrenses til 1,5 grader, vil det være behov for raske og dyptgående systemendringer de neste ett til to tiårene.

Det siste året har ungdommen gjort opprør mot manglende tiltak for å stanse klimaendringene i «Skolestreik for klimaet». Professor Jørgen Randers, mannen vi er så heldige å få høre på denne kvelden, har viet hele 40 år av livet sitt til miljøspørsmål og klimapolitikk. Jørgen Randers er professor og tidligere rektor ved Handelshøyskolen BI. I internasjonal sammenheng gjorde han seg første gang bemerket i 1972 som medforfatter av boken «Limits to growth». Kveldens seminar har tittelen:

Fienden er oss selv

Her vil prof. Randers ta opp noen av de største utfordringene han ser knyttet til overgangen til et mer klimanøytralt samfunn, som innføringen av klimavennlige løsninger for å redusere personlig forbruk og en nedtrapping av norsk utvinning av olje og gass. Han vil presentere løsninger på disse utfordringene og diskutere hvorfor samfunnsendringer tar tid.

Jørgen Randers (født i 1945) er professor emeritus i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI. Han har alltid arbeidet med globale framtidsspørsmål, og spesielt med bærekraft, klima- og energipolitikk. Randers driver utstrakt foredrags- og rådgivningsaktivitet over hele verden, spesielt i Kina. I nå godt voksen alder kan han se tilbake på et rikt profesjonelt liv som blant annet rektor ved Handelshøyskolen, visegeneraldirektør i WWF, styreleder i flere banker, leder for regjeringens Lavutslippsutvalg i 2005/2006, fullt medlem av Romaklubben (eng: «the Club of Rome») og styreleder i Romaklubbens Kina avdeling. Prof. Randers har publisert flerfoldige artikler og bøker – blant annet «A Global Forecast for the Next Forty Years» (2012) og «Transformation is feasible» (2016).


 

                           Tidspunkt: Mandag 9.september kl. 20.00-22.00.

                           Sted: Aust Lofoten videregående skole, Svolvær

Fri entré


Velkommen til vårprogrammet 2019
(
hele programmet ligger under eget menypunkt)

6. mai. Vigdis Hjorth – AVLYST

                

Internasjonalt Seminar Lofoten med Simen Tveitereid

Tidspunkt: mandag 11.februar kl. 20.00.

Sted: Aust-Lofoten videregående skole, Svolvær

 

                    Å ØNSKE SEG NOE ANNET, I VERDENS RIKESTE LAND

Politikere sier at vi må jobbe mer i fremtiden om vi skal redde velferdsstaten. Dermed skal vi også tjene mer penger og forbruke mer. Men er dette i tråd med de verdiene vi setter høyest i livet? Velstanden og veksten har sin pris både for miljøet og den enkelte. Økt forbruk står bak klimakrisen. Stress er blitt en folkesykdom, også blant unge.

Det er tid for å spørre på nytt: Hva er det viktigste for menneskers liv? Må selvrealisering alltid handle om jobb?

Simen Tveitereid (født 1971) er journalist, forfatter og redaktør i nettmagasinet Harvest.

Tveitereid skapte debatt med boka Hva skal vi med barn? Nå har han skrevet en personlig bok om sitt forsøk på å leve annerledes, som deltidsarbeider og småbruker: Et fritt liv. Om å ønske seg noe annet i verdens rikeste land.

Biblioteket har flere eksemplarer til utlån.


Velkommen til høstprogrammet for 2018

Vårt seminar har skiftet litt hovedfokus siden vår hovedstøttespiller nå er stiftelsen Fritt ord. Her er hovedmålsettingen til Fritt Ord:

«Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord».

Til venner av Internasjonalt Seminar Lofoten

August 2018

Velkommen til nytt seminarmøte mandag 3. september 2018! Vi får besøk av forfatteren og journalisten Kaj Skagen (1948). Fra tidlig 70- tall har han gjennom dikt, esseys og romaner begeistret og provosert det ganske land. Hans klare tanke og omfattende historisk-kulturelle blikk over norsk virkelighet har kanskje toppet seg i hans siste bok Norge Vårt Norge (2018). Her betrakter han vårt kjære fedreland som en person, og har skildret denne personens biografi. Hvordan går det med denne personens tro og tanke, idealer og følelser? Hvem har innflytelse på hvem, i hvilken retning går det – og hva er det ”norske” ?

Den norske ”fødselen” lar Kaj Skagen være i siste del av danske-tida, med blant annet Hans Nilsen Hauge som inspirator. Dette er barne- og ungdomstida, med barnetro, håp og idealer. Så følger vi den spennende reisen helt opp til våre dager. Og hva nå ? Er Norge blitt voksent nå ? Eventuelt allerede noe main-stream-gammelt?

Et kapittel i boka heter Ex Oriente Lux- fra øst kommer lyset. Det handler om hvordan en søken etter noe nytt (erstatning av den tapte barnetroen?) etter ungdomsopprøret i 1968 trakk unge vest-mennesker mot øst. Beatles dro til India mens venstre-radikalistene fant veien til Kina! Ut av orientens eldgamle mystikk kunne kanskje den dekadente kapitalistiske vestverdenen reddes via de nye geniale profeter- som Mao Ze Tung? Dette blir hovedinnholdet i Skagens foredrag.

Den beste tanken er etter-tanken, og den beste klokskapen er etterpå-klokskap. Dette er livets skole og første mandag i september Kaj Skagen er vår lærer.

Vel møtt i amfiet på Aust-Lofoten v.g. skole, Svolvær mandag 3. september klokken 20.00.

For Internasjonal Seminar Lofoten

Johnny Kløften